neasmyrni.net.gr neasmyrni.net.gr neasmyrni.net.gr
Αρχική Πολιτική 2 ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
facebook
Έχουμε 13 επισκέπτες συνδεδεμένους
ARTION 2016-small lux new 001 akadimos118x118 autopragmatosi Kyvellou-new

Δύο νέες επιτροπές η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ξεκινούν τη λειτουργία τους μαζί με τη θητεία της νεοεκλεγμένης δημοτικής αρχής σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της συλλογικότητας και της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων, ενώ στις δημαιρεσίες της 9ης Ιανουαρίου 2011 εκλέχτηκαν 8 τακτικά μέλη και 5 αναπληρωματικά για τη διοίκηση καθεμίας απ’ αυτές...

Η δημιουργία των 2 παραπάνω επιτροπών, αλλά και άλλων νέων δομών (Εκτελεστική Επιτροπή, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης),  εντάσσεται στα πλαίσια αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων και ανανέωσης του προηγούμενου δημαρχοκεντρικού τρόπου διοίκησης των δήμων, το οποίο επιχειρεί να αλλάξει το νομοσχέδιο «Καλλικράτης», το οποίο είναι πλέον αρμόδιο για την τοπική και περιφερειακή διοίκηση της χώρας μας.
Τα οικονομικά του δήμου θα περνούν πλέον από τη δικαιοδοσία της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και από 8 μέλη (5 από τη συμπολίτευση και 3 από την αντιπολίτευση), ενώ ανάλογος θα είναι και ο τρόπος συγκρότησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα αναλάβει ζητήματα χωροταξίας, πολεοδομίας και προστασίας του περιβάλλοντος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

8 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Από την παράταξη «Νέα Σμύρνη Ποιότητα Ζωής»
Μαραμπού Δέσποινα
Σουρβίνος Άγγελος
Τσουράκης Κων/νος
Αρκαδινός Διονύσης
Πούλιος Κων/νος 
Από την παράταξη «Νέα Σμύρνη Νέα Σελίδα»
Δημάκης Ιωάννης
Περιμένης Πέτρος
Από την παράταξη «Η Νέα Σμύρνη Αλλά-Ζει»
Απέργη Μαρία

5 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Από την παράταξη «Νέα Σμύρνη Ποιότητα Ζωής»
Γιατζίδης Παναγιώτης
Μαμώλη Κατερίνα
Κουτελάκης Γιώργος
Από την παράταξη «Νέα Σμύρνη Νέα Σελίδα»
Κούπας Στάθης
Από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση»
Ματής Αλέξης

Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, με σημαντικές και εξαιρετικά κρίσιμες αρμοδιότητες. Ειδικότερα:
α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,
β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,
γ) προελέγχει τον απολογισμό,
δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,
ε) συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,
στ) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο,
ζ) εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,
η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,
θ) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου.Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,
ι) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
ια) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,
ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,
ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

8 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Από την παράταξη «Νέα Σμύρνη Ποιότητα Ζωής»
Γαλανοπούλου Νόρα
Μάντζιου Αφροδίτη
Κουτετέ Κατερίνα
Κρικρής Γιώργος
Μόσιος Σπυρίδων 
Από την παράταξη «Νέα Σμύρνη Νέα Σελίδα»
Κούρτης Σπυρίδων
Από την παράταξη «Η Νέα Σμύρνη Αλλά-Ζει»
Τσιάπης Παναγιώτης
Από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση»
Βρεττός Άγγελος

5 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Από την παράταξη «Νέα Σμύρνη Ποιότητα Ζωής»
Μπίσαλας Δημήτρης
Μαμώλη Αικατερίνη
Κασίμη Ελένη
Από την παράταξη «Νέα Σμύρνη Νέα Σελίδα»
Κούπας Στάθης
Από την παράταξη «Στροφή Νέας Σμύρνης»
Πάντος Παναγιώτης

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος. Λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα:
Α. Είναι αρμόδια για:
i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,
ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,
iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:
i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης,
ii) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,
iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,
iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,
v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..